یکی از روش های جدید درمان های زیبایی کامپوزیت ونیر استفاده از تکنیک Direct Injectable veneer هست که در این روش با استفاده از تری های ساخته شده بر اساس طراحی لبخند دیجیتال می توان به وسیله ی کامپوزیت های زیبایی تزریقی برای بیمار درمان انجام داد.

سریع و قابل پیش بینی

در این روش به این دلیل که نسبت به ونیر های مستقیم نیاز به ادجاستمنت های کمتری وجود دارد  سریع تر راحت تر و قابل پیش بینی تر است.

مشابه لمینیت

در این روش چون کامپوزیت ونیر به وسیله ی تری های شفاف بر اساس طراحی لبخند ساخته می شود ظاهر ونیر ها بسیار شبیه درمان های غیر مستقیم زیبایی می شود.

طرح درمان تخصصی

در تمام مراحل طرح ریزی و اجرای درمان دندان پزشک با همکار متخصص در رشته ی مربوطه در تماس خواهد بود و طرح درمان با مشاوره و تصمیم گیری هر دو انجام خواهد شد